HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TCCN 2016-2017

|

UBNDTHÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

    Số:    3929/ SGD&ĐT-GDTX-CN

V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh

TCCN  năm học 2016-2017

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
          Hà Nội, ngày   19 tháng 10 năm  2016

 Kính gửi:  Ông (bà) Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp,

Cao đẳng; Đại học (có hệ TCCN) trên dịa bàn thành phố Hà Nội

 

      Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 3743/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 05/10/2016,        của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đối với ngành học Giáo dục chuyên nghiệp;

     Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), Cao đẳng (CĐ); Đại học (có đào tạo hệ TCCN) trên địa bàn Hà Nội (gọi chung là các trường) thực hiện những công việc  tuyển sinh  năm học 2016 – 2017 như sau:

 I/- YÊU CẦU  CHUNG

1- Tổ chức  tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo công khai, nghiêm túc, công bằng.

2- Tuyên truyền, giới thiệu thông báo công khai: chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng, tiêu chí xét tuyển, hình thức tuyển sinh và nghĩa vụ của thí sinh. Tổ chức chu đáo việc thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh (ĐKTS), hồ sơ nhập học.

3- Chấp hành nghiêm lịch làm việc, chế độ báo cáo theo quy định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội.

4- Hiệu trưởng cần thực hiện đúng vai trò là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về công tác tuyển sinh của nhà trường. 

5- Đối với đào tạo liên kết phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo quyết định  số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Đối với việc đào tạo theo địa chỉ trình độ TCCN, thực hiện theo quy định tại công văn số 1127/BGDĐT-GDCN ngày 23/02/2009 về việc hướng dẫn tuyển sinh TCCN năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6- Đình chỉ tuyển sinh khi các trường vi phạm trong  những trường hợp ghi rõ tại mục 1 điều 7 của thông tư số 52/2011/TT- BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ GD&ĐT về việc quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN.

II/- NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Công tác chuẩn bị:

–  Xây dựng phương án, kế hoạch, lịch thực hiện công tác tuyển sinh năm 2016 của trường.

– Thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) và các ban giúp việc.

– Tuyên truyền rộng rãi kế hoạch tuyển sinh của trường đến học sinh và toàn xã hội để mở rộng nguồn tuyển sinh bằng nhiều hình thức.

– Xác định hệ đào tạo, tiêu  chí xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của từng đợt.

– Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo phù hợp với đối tượng tuyển sinh, trong đó lưu ý chương trình văn hoá cho đối tượng là học sinh tốt nghiệp THCS, học sinh đã học xong chương trình THPT và bổ túc THPT nhưng chưa tốt nghiệp.

– Tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh của học sinh theo kế hoạch tuyển sinh của trường.

– Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị và các điều kiện cần thiết  phục vụ công tác tuyển sinh.

 1. Hình thức tuyển sinh:

Năm 2016 Bộ GD&ĐT tiếp tục quy định thống nhất việc tuyển sinh TCCN được tiến hành theo hình thức xét tuyển (trừ các ngành đào tạo năng khiếu). Các trường có thể tổ chức xét tuyển nhiều đợt trong năm, tuyển nhiều loại đối tượng theo quy định.

Chủ tịch HĐTS lựa chọn và xác định các tiêu chí xét tuyển trên cơ sở các căn cứ nêu trong điều 13 của  quy chế tuyển sinh TCCN 2014. Nhà trường báo cáo với Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT, đồng thời thông báo rộng rãi, đầy đủ  thông tin về 3 công khai (theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/200) trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi tiến hành thu hồ sơ dự tuyển.

 1. Đối tượng tuyển sinh:

– Thí sinh đã tốt nghiệp TCCN chính qui (ngành đào tạo khác).

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Thí sinh đang học THPT ( lớp 10,11,12).

– Thí sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

Đơn vị phối hợp với các trung tâm GDTX để đào tạo TCCN đồng thời dạy văn hoá  theo chương trình GDTX cấp THPT theo công văn số 2258/BGDĐT-GDCN ngày 05/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thí sinh đã học xong chương trình THPT, bổ túc THPT nhưng chưa tốt nghiệp. Việc xét tuyển  thực hiện theo CV số 2472/BGDĐT-GDCN ngày 24/3/2008 về việc hướng dẫn tuyển sinh TCCN năm 2008 của Bộ GD&ĐT. Việc tổ chức thi hết môn học, thi tốt nghiệp các môn văn hoá phổ thông có kết quả dưới 5,0 được thực hiện theo Quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 và Quy định về chương trình khung TCCN ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

– Đối với khối ngành/Khoa học sức khỏe trình độ TCCN hệ vừa làm vừa học, hệ chính quy ngành Y Dược và Sư Phạm không tuyển đối tượng chưa tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

 1. Tổ chức xét tuyển:

Tập hợp và sắp xếp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKTS) theo từng mã ngành đúng với tiêu chí xét tuyển.

– Nhập dữ liệu ĐKTS trên máy tính theo chương trình phần mềm tuyển sinh TCCN năm 2013 của Bộ GD&ĐT.

 1. Xác định điểm tuyển chọn và triệu tập thí sinh trúng tuyển:

– Các trường tổ chức tuyển sinh hệ chính quy các ngành, chuyên ngành được Bộ GD&ĐT cho phép và theo chỉ tiêu kế hoạch giao, thực hiện quy định tại các điều 6,7,8 – Quy chế tuyển sinh TCCN 2014.

– Căn cứ  chỉ tiêu được giao và thống kê điểm, HĐTS các trường tiến hành xây dựng điểm tuyển chọn theo điều 23 Quy chế tuyển sinh TCCN 2014, xác định điểm tuyển chọn (ĐTC)  TCCN năm 2016.

– Thông báo công khai điểm tuyển chọn

– In danh sách, niêm yết công khai danh sách trúng tuyển 

– Triệu tập thí sinh trúng tuyển đến trường nhập học không vượt chỉ tiêu được giao.

 1. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo:

+ Trước ngày 30/10/2016, gửi về Sở GD&ĐT (phòng GDTX-CN): Quyết định thành lập HĐTS và các ban giúp việc, tiêu chí xét tuyển, phương án và kế hoạch thực hiện  công tác tuyển sinh năm 2016.

+ Sau kỳ tuyển sinh, các trường tự kiểm tra (ghi biên bản – mẫu 5-TS) kết quả xét tuyển và hồ sơ trúng tuyển của học sinh đã nhập học theo quy định.

+ Các trường tuyển sinh theo các đợt (được xây dựng trong kế hoạch). Trước ngày 31/12/2016, các trường kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2016 và gửi báo cáo  kết quả tuyển sinh năm 2016 về Bộ GD&ĐT (Vụ GDCN, 1bản), về Sở GD&ĐT (phòng GDTX-CN, 3 bản) gồm: văn bản thông báo chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT, quyết định trúng tuyển năm học (tổng số học sinh trúng tuyển đã nhập học qua các đợt) (không kèm danh sách), biên bản xác định điểm tuyển chọn, quyết định trúng tuyển, danh sách học sinh trúng tuyển đã  nhập học theo từng đợt, văn bản của Bộ GD&ĐT đồng ý cho liên kết đào tạo và hợp đồng liên kết đào tạo (đối với hệ liên kết đào tạo).

III- LỆ PHÍ TUYỂN SINH:

Các trường thực hiện theo thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 08/3/2014 của liên Bộ Tài chính- Bộ GD&ĐT.

 Cụ thể như sau:

– Mức thu phí:  Đăng ký xét tuyển: 30.000đ/thí sinh/ hồ sơ (ba mươi nghìn đồng)

– Sử dụng tiền thu phí:

   + Trích nộp  Bộ GD&ĐT là 4.000đ/hồ sơ/thí sinh (bốn nghìn đồng), để bổ sung kinh phí cho việc triển khai công tác tuyển sinh của Bộ.

   + Trích nộp  Sở GD&ĐT Hà Nội là 1.500đ/hồ sơ/thí sinh (một nghìn năm trăm đồng), để chi phục vụ công tác tuyển sinh gồm: Hội nghị hướng dẫn, tập huấn, tổng kết, thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý trong toàn bộ kỳ tuyển sinh TCCN Hà Nội năm 2016.

   +  Số tiền còn lại để chi cho việc tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh tại trường.

 

Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh đào tạo trình độ TCCN vào các trường TCCN, CĐ; ĐH (có đào tạo hệ TCCN) trên địa bàn Hà Nội năm 2016, Sở GD&ĐT hướng dẫn cụ thể các biểu mẫu gửi kèm theo gồm:

– Mẫu báo cáo nhanh – Mẫu 1 -TS

– Mẫu biên bản xác định điểm  tuyển chọn – Mẫu 2-TS

– Mẫu quyết định danh sách trúng tuyển- Mẫu 3-TS

– Mẫu danh sách học sinh trúng tuyển- Mẫu 4-TS

– Mẫu biên bản kiểm tra tuyển sinh- Mẫu 5-TS

Sở GD&ĐT  Hà Nội đề nghị các trường nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế tuyển sinh TCCN hiện hành, hướng dẫn  của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và triển khai công tác tuyển sinh đảm bảo nghiêm túc, an toàn, công khai, công bằng và chính xác.

                                                                                                              

        KT.GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

– Bộ GD-ĐT(Vụ GDCN);   (để báo cáo)

– UBND TP;                                                                                              

– Đ/c Giám đốc;                                                                                                    Đã kí

– Phòng KHTC,QLT&KĐCL,T.Tra; ( để phối hợp)                                                

– Như kính gửi (để thực hiện);  

– Lưu VP, GDTX-CN.                                                                                   

                                                                                                   Phạm Văn Đại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian gửi qua email: ngày 30/10 và 30/11/2016                                                   MẪU  1-TS

Email: gdchuyennghiep@hanoiedu.vn

BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH TUYỂN SINH NĂM 2016

Ngày      tháng      năm 2016

 

Tên trường :………………………………………………………………………………….

 Điện thoại trực tuyển sinh:……………………………………………………………………..

Chỉ tiêu kế hoạch được giao: hệ 1 năm………… hệ 2 năm …………..hệ 3 năm…………….

Chỉ tiêu liên kết được giao:   hệ 1 năm…………….hệ 2 năm …………..hệ 3 năm…………..

 

Tính đến ngày       tháng      năm 2016

Trường đã nhận số hồ sơ ĐKTS là :……………… hồ sơ

Trong đó số học sinh đã dự thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT nhưng chưa tốt nghiệp :…….

Số học sinh đã nhập học:………………………………………………………………………

Tình hình triển khai công tác tuyển sinh của trường (thuận lợi, khó khăn):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kiến nghị, đề xuất:……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                   CHỦ TỊCH HĐTS

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU  2-TS

 

 

  HỘI ĐỒNG TS TCCN                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 TRƯỜNG:—————–                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                             Hà Nội, ngày     tháng    năm 2016

 

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH ĐIỂM  TUYỂN  CHỌN (ĐTC) KỲ  THI/XÉT TUYỂN

TRUNG CẤP CHUYÊN  NGHIỆP NĂM 2016

Tiêu chí xét tuyển của từng đối tượng (ghi rõ xét kết quả thi tốt nghiệp hoặc điểm tổng kết các môn học 3 năm THPT hoặc điểm tổng kết các môn học năm cuối cấp hoặc kết quả thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng):……………………………………………..

Chỉ tiêu được giao :…………………………………………………………………..

Đào tạo các ngành (chuyên ngành) sau:

                        + Ngành:…………………………………………….Mã số:…………………

                        + Ngành:………………………………. …………..Mã số:…………………

                        + ……………………………………………………………………………

Số được tuyển thẳng:……………………………………………………………….

Số cử tuyển :……….……………………………………………………………….

Số người đạt điểm trúng tuyển qua kỳ xét tuyển:……………………………….

Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh TCCN hiện hành, HĐTS quyết định điểm tuyển chọn (ĐTC) năm học 2016-2017 như sau:

 

                                          Đối tượng

Khu vực

HSPT ƯT2 ƯT1 Cộng
Điểm trúng tuyển

KV3

Số người đạt ĐTC
  Điểm trúng tuyển
KV2 Số người đạt ĐTC
  Điểm trúng tuyển
KV2-NT Số người đạt ĐTC
  Điểm trúng tuyển
     KV1 Số người đạt ĐTC
Tổng số người đạt điểm  tuyển chọn

                                                                                                                  Chủ tịch HĐTS trường          

                                                                                                                                    (Ký tên và đóng dấu)

——————————————————————————————–

Ghi chú:

– Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng kế tiếp là 1 và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5.

– Tại mỗi khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho 3 đối tượng: học sinh phổ
thông (HSPT), ưu tiên 2 (ƯT2), ưu tiên 1 (ƯT1).

– Nếu xác định ĐTC theo ngành, theo đối tượng xây dựng bảng điểm cho từng ngành kế tiếp nhau trên một biên bản.

 

 

 

 

                                                                                                                        MẪU  3- TS

 CƠ QUAN CHỦ QUẢN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 TRƯỜNG:—————–                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:              /QĐ-….                                             
                                                                                             Hà Nội, ngày     tháng    năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

năm học 2016- 2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ———————————————————

 

            Căn cứ Quyết định  số       , ngày           của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường————————————————————————-;

      Căn cứ Thông tư số                    ngày           về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp 2014;

Căn cứ quyết định số …………….. ngày ………… của ………………về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2016- 2017;

 

Căn cứ biên bản xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận  học sinh trúng tuyển Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm học 2016-2017 cho ……..  học sinh, được biên chế vào các lớp học  (có danh sách kèm theo). Trong đó:

 • Hệ 1 năm: ……….……… học sinh
 • Hệ 2 năm : ……………… học sinh
 • Hệ 2 năm… tháng :……… học sinh
 • Hệ 3 năm: ………………. học sinh

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng các phòng, khoa, giáo viên chủ nhiệm và các học sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

– Bộ GDĐT(Vụ GDCN);   để b/cáo                                              ( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)     

– Sở GDĐT ( P.GDCN);                           

– Như điều 2;                  

– Lưu VT, ĐT.                                                                                     

 

                                                                                                                                                             MẪU  4 – TS

        CƠ QUAN CHỦ QUẢN:———                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
        TRƯỜNG:—————–                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN

VÀO TRƯỜNG TCCN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

( kèm theo QĐ số:       /QĐ       ngày     tháng     năm 2016)

                                                                                Đối tượng tuyển (*):……………………………….

 

 

TT

 

Họ và tên

Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Đối tượng Khu

vực

Điểm M1 Điểm M2 Điểm M… ĐTC Ngành Năm TN

THPT

(THCS)

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12

 

Tổng số :…………học sinh trúng tuyển.

 Trong đó :       + Số học sinh học chuyên ngành :………………………có………..học sinh.

                        + Số học sinh học chuyên ngành :………………………có………..học sinh.

                        …………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                                  Hà Nội, ngày     tháng       năm 2016     

                                                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

———————————————————————————————————————–

Ghi chú:     

* Đối tượng tuyển sinh ghi rõ:

–  Tốt nghiệp THPT  học hệ 1 năm hoặc 2 năm

–  Học xong chương trình lớp 12 chưa tốt nghiệp học hệ 2 năm 3 tháng hoặc 2 năm 6 tháng

–  Tốt nghiệp THCS học 3 năm

+ Lập danh sách riêng cho từng đối tượng tuyển sinh,  theo thứ tự ABC và xếp theo ngành học. ( Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và theo dõi cấp phôi bằng)

+ Dùng khổ giấy A4 quay ngang, đóng thành tập, có bìa

            + Đối với các trường có đào tạo liên kết , ghi rõ số lượng học sinh trúng tuyển của từng đơn vị liên kết.

+ Mỗi tập gồm: theo thứ tự  QĐ giao chỉ tiêu, văn bản của Bộ chấp nhận được liên kết ( nếu có), mẫu  2- TS, mẫu  3-TS , mẫu  4-TS

 

                                                                                                                         MẪU  5- TS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                                                                                     
                                                                  Hà Nội, ngày     tháng    năm 2016

 

BIÊN BẢN TỰ  KIỂM TRA CÔNG TÁC TUYỂN SINH

  NĂM HỌC 2016-2017

 

Trường Trung cấp:……………………………………………………………………………..

Thời gian kiểm tra:………………………………………………………………………………….

I-THÀNH PHẦN KIỂM TRA:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II- NỘI DUNG KIỂM TRA:

 1. Các văn bản của cơ quan quản lý và HĐTS đã ban hành (QĐ giao chỉ tiêu, văn bản hướng dẫn, QĐ thành lập HĐTS và các ban giúp việc, thực hiện phương án, kế hoạch tuyển sinh, thông báo tuyển sinh)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thực hiện công khai thông báo tuyển sinh:

-Chỉ tiêu được giao :………………………………………………………………………………..

– Đối tượng xét tuyển:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tiêu chí xét tuyển

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

-Lệ phí xét tuyển:………………………………………………………………………………………………………..

Công khai trên bảng tin, phương tiện thông tin:……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Thực hiện quy trình xét tuyển :

– Thu nhận hồ sơ:…………………………………………………………………………………………………………

– Nhập điểm theo phần mềm của Bộ  GDĐT:………………………………………………………………….

– In danh sách nhập điểm (ghi rõ người nhập, người kiểm tra)………………………………………….

– Biên bản xác định điểm tuyển chọn………………………………………………………………………………

– Quyết định công nhận danh sách học sinh trúng tuyển (kèm theo danh sách)……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.Tổng số học sinh đã trúng tuyển xét tuyển:……………………………………

   Chia theo chuyên ngành được  đào tạo

+ Ngành:…………………………………………………………….Có:………….học sinh

+ Ngành:……………………………………………………..Có:………….học sinh

            + ………………………………………………………………………………………..

            +………………………………………………………………………………………………………….            +………………………………………………………………………………………………………….

            +………………………………………………………………………………………………………….

 1. Kiểm tra hồ sơ trúng tuyển của học sinh: (liệt kê rõ hồ sơ thiếu các loại giấy tờ, thời gian khắc phục).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Kết luận: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

            Biên bản làm tại……………………………….. lúc …….. giờ…. ngày …./…./2016     

                                                                                                               

  Chủ tịch HĐTS trường          

                                                                                                    (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

Comment:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *