Phòng đào tạo và công tác học sinh

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TCCN 2016-2017

UBNDTHÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Số:    3929/ SGD&ĐT-GDTX-CN V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh TCCN  năm học 2016-2017   CỘNG HOÀ XÃ…