Ban Giám Hiệu

1. Hiệu trưởng

ThS. Đỗ Thị Hải

Đt: 04.62690116-0988161667

Email: Haimoitruong53@Gmail.com

2. Trưởng phòng Đào tạo và Công tác học sinh

Đoàn Thị Ninh

Đt: 04.62693288-0974558436