HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TCCN 2016

|

Tải tệp đính kèm tại đây:

http://hanoi.edu.vn/tin-tuc-su-kien/huong-dan-cong-tac-tuyen-sinh-tccn-nam-hoc-2016-2017-c525-4380.aspx