THÔNG TƯ 22 BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO TCCN

|

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2014. Thông tư này thay thế Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Tải đính kèm tại đây

635425049409192184_thong-tu-22-ban-hanh-quy-che-dao-tao-tccn