THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3 ÂM LỊCH, 30/04 VÀ 01/05 NĂM 2016

|

THÔNG BÁO
  (V/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, 30/4 và 01/05 năm 2016)

Căn cứ thông báo số 4659/TB-LĐTBXH ngày 13/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2016;

Căn cứ Thông báo số 126/TB-KTM ngày 08/04/2016 của Hiệu trưởng trường trung cấp Kinh tế – Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ kế hoạch của Nhà trường.

Trường Trung cấp Kinh tế – Tài nguyên và Môi trường thông báo tới học sinh các lớp về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, Kỷ niệm ngày Giải phòng miềm Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2016  như sau:

* Thời gian nghỉ:

  1. Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

– Từ ngày: 16/04 (thứ 7) đến hết ngày 18/08/2016 (thứ 2)

  1. Kỷ niệm ngày Giải phòng miềm Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

– Từ ngày: 30/4 (thứ 7) đến hết ngày 3/5/2016 (thứ 3)

– Ngày 4/5/2016 (thứ 4) học sinh các lớp học bình thường theo lịch.

Đề nghị Tổ trưởng tổ Giáo viên, Giáo viên Chủ nhiệm, Ban cán sự lớp thông báo tới toàn thể học sinh các lớp để thực hiện.

Nơi nhận:

– Tổ trưởng tổ GV;

– Giáo viên CN;

– Ban cán sự các lớp;

– Phòng HC;

– Lưu: Phòng ĐT, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng phòng ĐT & CTHS

Đoàn Thị Ninh

Comment:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *