Trường trung cấp kinh tế tài nguyên và môi trường thành lập các trung tâm mới.

|

Nhân lực là yếu tố then chốt và quyết định sự thành công của các doanh nghiệp, Trường Trung cấp Kinh tế- Tài nguyên và Môi trường muốn đảm nhiệm tốt công tác đào tạo ban đầu và cung ứng một đội ngũ nhân lực có tay nghề chuyên môn vững vàng và ý thức kỷ luật tốt để góp phần tạo dựng sự thành công cho các doanh nghiệp. Để  đáp ứng quy mô phát triển của nhà trường, ngày 11/4/2016 Trường Trung cấp Kinh tế -Tài nguyên và Môi trường quyết định đổi tên Trung tâm tuyển sinh và bồi dưỡng ngắn hạn thành Trung tâm tuyển sinh và cung ứng nhân lực do ông Nguyễn Văn Thuần, cử nhân kế toán giữ chức vụ Giám đốc trung tâm.

Ngày 22 tháng 04 năm 2016, nhà trường thành lập thêm:

– Trung tâm phát triển nguồn nhân lực do ông Phạm Đức Thiện, cử nhân Quản trị kinh doanh làm Giám đốc

– Trung tâm tuyển sinh và hợp tác quốc tế KTM do ông Phạm Tiến Chiến, cử nhân quản trị kinh doanh làm Giám đốc

Các Trung tâm này có nhiệm vụ:

–  Tuyển sinh để đào tạo ngắn hạn, dài hạn, liên thông, liên kết trong nước và du học.

– Tập hợp nhu cầu nhân lực của các đơn vị sử dụng lao động và phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện cung ứng nhân lực theo đơn đặt hàng.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động cung ứng  nguồn nhân lực cho thực tập sinh.

Comment:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *